Kalibrering av Brandz tripp

Ingen spørsmål er for dumme! Forum for diskusjon i bruk av utstyr, teknikker etc

Kalibrering av Brandz tripp

Innlegg gordini » 2011 Sep 29, 15:29

Hei fra en dummie.

Skjønner ikke bæret av den engelske ingeniørforklaringen. Er det noen som kan fortelle meg hvordan jeg kallibrerer en Brandz til Stifinner'n

Det ligger mere info om trippen på http://www.brantz.co.uk

På side 16-17 og 18 under MANUALER finner du typen som er i bilen.
Den heter . BR9C (Retro Trip)

Men det sier ikke meg noen ting, takke meg til båndmål eller en gammel Halda.

Hjelp :-)

PS her skulle det være link til manual, men den virker ikke:
http://www.retrotrip.net/
Prislistelinken virker seff!!
Midt i problemet befinner muligheten seg.
gordini
 
Innlegg: 151
Registrert: 2008 Aug 16, 21:28
Bosted: Kløfta/ Østerås

Re: Kalibrering av Brandz tripp

Innlegg gordini » 2011 Sep 29, 15:37

Kunne trengt litt illustrasjoner her da:

http://www.brantz.co.uk/PDFs/Brantz%20R ... anuals.pdf
INSTALLATION and OPERATING INSTRUCTIONS FOR:
Retrotrip 2
Instructions Version: Oct 2010 Right Track Enterprises Ltd http://www.brantz.co.uk
The Retrotrip can be used with a wide range of motion sensors, but the universal speedometer cable sensor is
the one recommended. See the separate sheet for correct connection to the grey cable. The black cable
connects brown to +12 volts and the green/yellow connects to -12 volts, both of which should be directly to the
battery terminals via a 2 amp fuse and not to chassis or existing vehicle power points. The highest quality
connections are needed (definitely not crimps!). Cars not using the modern negatively earthed alternator type
charger should use the Brantz Power Conditioner to get a reliable power source. Failure to do this can cause
counter mis-match.
Calibration: To measure hundredths of a mile, set the rotary switches (they may have central button actuators
which require pen-push operation) to 100 then go to the start of a measured mile. Zero the readouts. Drive
exactly a mile at no more than 20mph and stop. Note that there is a limit to how fast the readouts can step, and
this can easily be exceeded during calibration although this will not be a problem with the higher calibration
figure derived and actually used later. The three digit figure which has accumulated during the mile should be
entered onto the rotary switches. The mile should then measure as a mile. Trim the figure up or down a digit to
optimize. The above procedure can be used to calibrate in kilometres, but substitute the word ‘kilometre’ for
the word ‘mile’. Carefully read the TROUBLESHOOTING documentation to reduce to a minimum the shortcomings
of the old technology which is the basis of the retrospective design.
Testing a RetroTrip on the workshop bench:
Connect the power cable (black sheath) to a 12 volt battery, brown to +12 volts, green/yellow to -12 volts. Note
that testing can not be done reliably when connected to a battery charger, as the current is not smoothed. If the
Retrotrip has customer-installed connectors, especially crimp types, push & pull these gently, then firmly, to
check tightness. Solder them in place wherever possible.
Test (1) Switch on the Retrotrip. Observe the top lights go on. Switch off.
Test (2) (Optional test for dealers with Brantz test equipment. Others go straight to test 3) Put the Retrotrip
calibration switches (some may be pen-push types) to 555. Connect the grey cable to a Brantz 'Rolling Road
Tester' taking care to connect the right colours. Zero the two readouts. Switch on the Retrotrip. Note the two
counters click over together. Change the calibration figures (there is a limit as to how fast the counters can go,
so the calibration figure cannot be too low. Switch off the Retrotrip. Remove the 'Rolling Road Tester'.
Test (3) Connect a sensor to the grey cable carefully observing the colour codes (see the sensor information
sheet). Select a low calibration figure. Switch on the Retrotrip. Rotate the sensor mechanism (or for a wheel
sensor touch a steel object onto the tip of the sensor many times). See the counters click over.
18
Self Test Facility for more recent models:
Connect the Retrotrip to a charged battery supply (sensor is not needed). Put the rotary calibration switches to
000. Turn on the power. Note the readouts may take half a step. Within eight seconds of turning the power on,
change the calibration switches to 888. After a few seconds the counters will start to self-step themselves in
groups of eight for as long as the power remains connected. This enables the simulation of great distances on
the bench.
If all the above functions are correct then any problem is likely to be with the car and/or the installation. See
the trouble-shooting tips on the sensor sheet and MOST IMPORTANTLY - try the meter on another car. Derive
power directly from the battery TERMINALS not the chassis or fuse panel. This is the single most important
installation recommendation, and it is the one most resisted by customers as it is frequently inconvenient. Low
battery voltage at the trip will cause trouble (see recommended power conditioner below).
Popular problems are: Reversed power, loose crimp type connectors, even more loose connectors, battery under
voltage, poor quality wiring with still more loose connectors, and earthing derived from chassis instead of
battery, radio interference from HT/pumps/horn/wipers/dynamo/ alternator etc. See sensor sheet for a very
simple interference test. N.B. PREVENT VIBRATION! - Excessive vibration can cause one counter to disagree with
the other. Remember that the counter technology of the Retrotrip is necessarily over fifty years old and today's
expectation of perfect performance is a little harder to achieve. Older cars with 6 volt electrics or poorly
performing or less reliably performing 12 volts charger systems should use a BRANTZ POWER CONDITIONER
which will always produce a correct voltage source for the Retrotrip.
Detailed operating and installation information is available on http://www.brantz.co.uk
19
Midt i problemet befinner muligheten seg.
gordini
 
Innlegg: 151
Registrert: 2008 Aug 16, 21:28
Bosted: Kløfta/ Østerås

Re: Kalibrering av Brandz tripp

Innlegg Jan Haugerud » 2011 Sep 29, 15:49

Kjørte med en slik i Morganen, husker ikke detaljene men prinsippet er såre enkelt
Du har tre tall under trippen som du kan stille på med en spiss gjenstand

Se på de tre tallene (XXX) som neveneren i en brøk, da vil brøken se slik ut

Kjent distanse = konstant/XXX

Husker ikke om konstanten er gitt, men i prisippet kan du kjøre en av de oppgitte kalibreringsstrekningene to ganger med forskjellig nevner, f.eks XXX og XXX+10
Da får du en feeling med hvor mye en økning på 10 gir i utslag på trippen, og se dette i forhold til den kjente distansen

Med dette som input kan du beregne riktig XXX, alternativtet er å ta det litt på feelingen og kjøre den kjente distansen nok ganger til du får kalibrert deg frem til riktig XXX slik at trippen til slutt viser det samme som den kjente distansen

Økes XXX så vil trippen vise en kortere utkjørt distanse og vise verca
Jan Haugerud
Jan Haugerud
 
Innlegg: 96
Registrert: 2008 Aug 12, 16:18
Bosted: Bærum

Re: Kalibrering av Brandz tripp

Innlegg gordini » 2011 Sep 29, 16:20

Sånn ser det ut på norsk etter å ha vært tygd av Google translate??
Installasjons-og bruksanvisning FOR:
Retrotrip 2
Instruksjoner Version: Oct 2010 Right Track Enterprises Ltd http://www.brantz.co.uk
Den Retrotrip kan brukes med et bredt spekter av bevegelse sensorer, men den universelle speedometer kabelen sensor er
den ene anbefales. Se eget ark for korrekt tilkobling til den grå kabelen. Den sorte kabelen
kobles brun til 12 volt og den grønne / gule kobles til -12 volt, som begge bør være direkte til
batteripolene via en 2 amp sikring og ikke chassis eller eksisterende bilstrøm poeng. Den høyeste kvalitet
tilkoblinger er nødvendig (definitivt ikke crimps!). Biler ikke bruker moderne negativt jordet dynamo typen
Laderen bør bruke Brantz Strøm Conditioner å få en pålitelig strømkilde. Unnlatelse av å gjøre dette kan forårsake
counter mis-match.
Kalibrering: For å måle hundredeler av en kilometer, sette dreiebrytere (de kan ha sentral knapp aktuatorer
som krever penn-push drift) til 100 deretter gå til starten av en målt mile. Zero på målere. Drive
nøyaktig en mil på ikke mer enn 20mph og stopp. Merk at det er en grense for hvor fort lettleselig kan trinn, og
dette kan lett bli overskredet under kalibrering, men dette vil ikke være et problem med høyere kalibrering
Tallet stammer og faktisk brukes senere. Det tresifrede tallet har akkumulert under mile bør
inn på roterende brytere. Den kilometer bør da måle som en mile. Trim tallet opp eller ned et siffer til
optimalisere. Ovennevnte prosedyre kan brukes til å kalibrere i kilometer, men innbytter ordet 'kilometer' for
ordet 'mile'. Les nøye FEILSØKING dokumentasjon for å redusere til et minimum manglene
av den gamle teknologien som er grunnlaget for den retrospektive design.
Testing en RetroTrip på workshop benk:
Koble strømkabelen (svart kappe) til en 12 volts batteri, brun til 12 volt, grønn / gul til -12 volt. Merk
at testing ikke kan gjøres pålitelig når du er koblet til en batterilader, da strømmen ikke er glattet. Dersom
Retrotrip har kundeinstallert kontakter, spesielt crimp typer, push & pull disse forsiktig, deretter fast til
sjekk tetthet. Loddetinn dem på plass der det er mulig.
Test (1) Slå på Retrotrip. Observer øverste lysene gå på. Slå av.
Test (2) (Valgfritt test for forhandlere med Brantz testutstyr. Andre går rett til test 3) Sett Retrotrip
kalibrering brytere (noen kan være pen-push typer) til 555. Koble den grå kabelen til en Brantz 'Rolling Road
Tester "ta vare å koble riktige farger. Zero to målere. Slå på Retrotrip. Merk de to
tellere klikke over sammen. Endre kalibreringen tall (det er en grense for hvor fort tellere kan gå,
så kalibreringen figuren ikke kan være for lavt. Slå av Retrotrip. Fjern "Rolling Road Tester '.
Test (3) Koble en sensor til den grå kabelen nøye observere fargekoder (se sensoren informasjon
ark). Velg en lav kalibrering figur. Slå på Retrotrip. Roter sensoren mekanisme (eller for et hjul
sensor berøre en stål objekt på tuppen av sensoren mange ganger). Se tellere klikke over.
18
Self Test Facility for nyere modeller:
Koble Retrotrip til et oppladet batteri forsyning (sensor er ikke nødvendig). Sett den roterende kalibrering bytter til
000. Slå på strømmen. Legg merke til utlesingene kan ta et halvt skritt. Innen åtte sekunder på å slå på strømmen
endre kalibreringen bytter til 888. Etter noen sekunder tellerne vil begynne å selv gå seg selv i
grupper av åtte for så lenge strømmen er tilkoblet. Dette muliggjør simulering av store avstander på
benken.
Dersom alle de ovennevnte funksjonene er riktig, så eventuelle problem vil sannsynligvis være med bilen og / eller installasjonen. Se
den feilsøkingstipsene på sensoren arket og viktigst - prøv meter på en annen bil. Utled
strøm direkte fra batteripolene ikke chassis eller sikring panel. Dette er den viktigste enkeltstående
installasjon anbefaling, og det er den mest motstand av kundene som det er ofte upraktisk. Lav
batterispenning på tur vil føre til problemer (se anbefalte strøm conditioner nedenfor).
Populære problemer er: Motsatte strøm, løs crimp typen kontakter, enda mer løs kontakter, batteri under
spenning, dårlig kvalitet ledningene med enda mer løs kontakter, og jording avledet fra chassis i stedet for
batteri, radio interferens fra HT / pumper / horn / Viskere / dynamo / dynamo osv. Se sensor ark for en svært
enkle forstyrrelser test. N.B. UNNGÅ VIBRATION! - Overdreven vibrasjon kan føre til en disk til å være uenig med
den andre. Husk at telleren teknologien i Retrotrip nødvendigvis er over femti år gammel og dagens
forventning om perfekt ytelse er litt vanskeligere å oppnå. Eldre biler med 6 volts elektrisk anlegg eller dårlig
utfører eller mindre pålitelig utfører 12 volts lader systemer bør bruke en BRANTZ POWER CONDITIONER
som alltid vil gi et korrekt spenning kilde for Retrotrip.
Detaljert drifts-og installasjons informasjon er tilgjengelig på http://www.brantz.co.uk
19
Midt i problemet befinner muligheten seg.
gordini
 
Innlegg: 151
Registrert: 2008 Aug 16, 21:28
Bosted: Kløfta/ Østerås


Gå til Challenge for Dummies

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

Opprett ditt eget phpBB 3 forum gratis her | Personvern
cron